За Земята Лого

ИСПА

Инструмент за структурна политика за предприсъединяване към ЕС

ИСПА е един от трите финансови инструмента (заедно с ФАР и САПАРД), подпомагащи кандидатсващите страни в подготовката им за присъединяване. В периода 2000-2006 годишно са определени общо 1 040 млн. ЕВРО (по цени от 1999) за инфраструктурни проекти в областта на околната среда и транспорта.

Главните приоритети при подготовката на кандидатстващите за присъединяване страни са:

 1. Запознаването им с политиките и процедурите на Съюза
 2. Подпомагането им в постигане на европейските екологични стандарти
 3. Разширяване на транс-европейските транспортни мрежи

Кой може да кандидатства за финансиране по ИСПА? Как се взима решение за получаването им?

Страните кандидатки могат да предложат чрез националния ИСПА координатор проекти, които отговарят на определени условия. Проектите трябва да са част от инвестиционния план на ИСПА за даден сектор, одобрен от страните кандидатки и подкрепен от Комисията.

Апликационните документи трябва да се изпратят в дирекцията на ИСПА в Генерална дирекция регионална политика към ЕС. Те ще бъдат прегледани от съответните служби в Комисията и (ако е необходимо) обсъдени със страната кандидатка. Когато Комисията счете даден проект за приемлив тя ще го предостави за оценяване от Управителния комитет (Management Committee), състоящ се от представители на страните членки на Съюза. След получаване на позитивна оценка от страна на Управителния комитет, Комисията ще одобри проекта и изготвя Финансов меморандум за подписване на страната кандидатка.

 • Проекти, отговарящи на условията
 • Осигурено финансиране по страни
 • Кандидатстване за съ-финансиране на проекти по ИСПА
 • Финансов меморандум

Околна среда - доближаване на кандидатите до европейските стандарти

Както е отбелязано в Дневен ред 2000 г., страните кандидатки обикновено са изправени пред много по-големи екологични проблеми, отколкото страните членки, особено що се отнася до замърсяването на водата, третирането на отпадъците и замърсяването на въздуха. Затова ще са необходими големи усилия, включващи значителна по размер техническа и финансова помощ от Съюза, за да може тези страни да наваксат бързо със законодателството на общността в областта на околната среда. ИСПА ще се съсредоточи върху директиви, изискващи много финансов ресурс за тяхното приложение.

 1. Подобряване съоръженията за водоснабдяване
 2. Третиране на отпадни води
 3. Третиране на твърди отпадъци и замърсяване на въздуха

Транспорт - разрастване на транс-европейските транспортни мрежи (ТЕМ)

Дневен ред 2000 набляга на спешната нужда от изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура в страните кандидатки и свързването й с транспортните мрежи на Съюза. Що се отнася до тези страни подобряването на транспортната им инфраструктура е изключително важен елемент от стратегиите им за икономическо развитие. Развиването на ефективни транспортни мрежи е основен компонент от пред-присъединителната стратегия.

Финансовото подпомагане трябва да е насочено към проекти за транспортната инфраструктура, които насърчават устойчивите форми на придвижване на хора и стоки; проекти, които са от особен интерес за Общността, определен на конференциите в Хелзинки и Крет, а също и проекти, които позволяват на страните да посрещнат целите на партньорството за присъединяване. Това ще включва разрастване на ТЕМ, за да се осигурят добри връзки между съюза и страните кандидатки, взаимосвързаност между националните мрежи и връзката им с ТЕМ.

Доближаването на транспортната инфраструктура на страните кандидатки до стандартите на Съюза, с цел задоволяването на нарастващия трафика, изисква значителни инвестиции. По тази причина ИСПА финансира развиването на железопътния транспорт, пътищата, пристанищата и летищата, като държи сметка за изискванията за устойчив транспорт.

Техническо подпомагане - пряко свързано с финансираните проекти

Малка част от бюджета на ИСПА може също де се използва за финансиране на предварителни проучвания и техническо подпомагане. Трябва да се посочи ясна връзка между мероприятия от този вид и проектите, финансирани от ИСПА. Техническото подпомагане има решаваща роля в гарантирането на високото качество на проектите от гледна точка и на управление, и на въздействие и ще позволи резултатите от проучванията да бъдат включени в съответния сектор, доколкото е възможно.

Проекти, отговарящи на условията

Следвайки модела на Кохезиония фонд, за които финансирането се осъществява проект по проект, ИСПА ще финансира следните видове проекти, отговарящи на следните условия:

 1. Проект: проектът е икономически неделима серия от дейности с точно определен начин на изпълнение и поставени цели
 2. Етап на проект: технически и финансово независим етап е този, който може да бъде определен като самостоятелно работещ
 3. Група проекти: проекти, изпълняващи следните три условия, могат да бъдат групирани, както следва:
  • Трябва да се намират в същата област или да са разположени по протежение на един и същи транспортен коридор
  • Трябва да са конкретно определени според цялостния план за областта или коридора
  • Трябва да бъдат ръководени единствено от органа отговорен за координацията и контрола

Такива проекти трябва да са високо качествени, да имат значителен принос в областта на опазване на околната среда или подобряването на транспортната мрежа. В светлината на опита, получен от кохезиония фонд и особено, за да се избегне прекомерното административно бреме, минималната стойноста на проектите трябва да е 5 млн. евро. По време на стартовия период за ИСПА, Комисията все пак ще ограничи подкрепата си само до големи проекти.
Проектите се избират и одобряват на базата на националните стратегии за развитие на транспорта или опазване на околна среда, които формират основните елементи в партньорството за присъединяване, а именно националните програми за хармонизиране със законодателството на Общността. Тези програми трябва да съдържат стратегии, фокусирани върху транспорта и околната среда, и да вземат предвид международното им значение за разширението на транс-европейските мрежи.

Контакти

Европейската Комисия

Генерална Дирекция Регионална политика
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Дирекция F: ИСПА и други пред-присъединителни инструменти
Luis Riera Figueras, Директор
тел.: (+32)2-296 5068
факс: (+32)2-296 1096
e-mail: luis.riera-figuerascec.euint

Звено F1: координация на дейностите по ИСПА и други пред-присъединителни инструменти за България и Румъния
Erich Unterwurzacher, Ръководител на звеното
тел.: (+32)(2)299 3964
факс: (+32)(2)299 4445
erich.unterwurzachercec.euint

Делегация на Европейската Комисия в България

Делегация на Европейската Комисия
Mr Dimitris Kourkoulas, Ръководител на Делегацията
ул."Московска"9, София 1000
тел: (+359)2-933 52 40
факс: (+359)2-933 52 33
E-Mail: mailtodelbgr.cec.euint
URL: http://www.evropa.bg

Национален ИСПА ко-ординатор за България

Г-н Милен Велчев, Министър на финансите
Министерство на Финансите
"Раковска"102, София 1000
Tел: (359)2 9859 2000/2001/2002
Tел/факс: (+359)2-987 0581
E-mail: m.velchevminfin.governmentbg

© 2003-2024  zazemiata.org