За Земята Лого

ЕБВР

Европейската банка за възстановяване и развитие

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е създадена през 1991 г. Тя е собственост на 60 държави и две междуправителствени институции - Европейската общност и Европейската инвестиционна банка. Дяловият капитал на Банката, който възлиза на 20 милиарда евро, се набира чрез нейните членове. Въпреки че акционерите й са от обществения сектор, тя инвестира предимно в частни предприятия, обикновено съвместно с търговски сдружения. Според Учредителния договор ЕБВР трябва "да насърчава природосъобразното и устойчиво развитие във всички сфери на своите дейности."

ЕБВР осигурява финансовата подкрепа на проекти в частния сектор и инфраструктурата под различни форми - чрез заеми, дялово участие и гаранции. Ако правителство, община или частно предприятие кандидатства за заем към ЕБВР и Банката прецени, че проектът е подходящ за финансиране, следват следните етапи на проекта:Проектите и програмите, предложени на ЕБВР за финансиране, трябва да бъдат проучени дали са природосъобразни. Процедурите, свързани с въздействието върху околната среда, трябва да бъдат спазвани по време на изпълнението на проекта.

Достъп до информация

Обикновено е трудно да бъде получена информация от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). През месец юли 2002 г. обаче, бе представена нова Политика по предоставяне на информация на обществеността, разработена вследствие на големия натиск върху Банката за по-голяма прозрачност и обществено участие.

ЕБВР разделя информацията си на две категории: специфична, отнасяща се за проектите, и информация за политиката и стратегиите на Банката. Освен това, обществено достъпни са годишните доклади и други публикации на ЕБВР. Информация за Банката можете да получите и от местните офиси в различните страни, уеб страницата на Банката (www.ebrd.com), Бюрата за информация по проектите, Бюрата за публикации и Информационния бизнес център.

ЕБВР има четири официални езика: английски, френски, немски и руски език. Документацията на Банката почти винаги се изготвя на английски език и само по изключение е достъпна на други езици.

Адрес на ЕБВР

The EBRD
One Exchange Square
London
EC2A 2JN United Kingdom
Tel: +44 207 338 6000
Fax: +44 207 338 6100

България
ул. "Московска" 17
София 1000
тел: + 359 2 987 66 11
факс: +359 2 981 53 36

© 2003-2024  zazemiata.org